Prelegenci i prelegentki

Stephan Erb całkiem dobrze zna miejsce, w którym odbędzie się INSPIRATORIUM, ponieważ w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej pracował w latach 90. jako współpracownik ds. kształcenia, a w latach 00. był członkiem gremiów Fundacji Krzyżowa. Ukończone przez niego studia na kierunkach historia i slawistyka zdecydowanie pomogły mu w jego pracy. W kolejnych dwóch przystankach jego kariery - Fundacji im. Roberta Boscha i Stowarzyszeniu na rzecz Młodzieży i Pracy Społecznej w Berlinie zajmował się przede wszystkim promowaniem i wspieraniem wolontariatu.

Od 2008 roku jest dyrektorem zarządzającym w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała także stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Aktualnie profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Edukacji Międzykulturowej w Katedrze Edukacji i Kultury na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Staże naukowe (wykłady, badania, udział w projektach) na uniwersytetach niemieckich (Toebingen Universitaet), holenderskich (Utrecht University i University of Amsterdam), tureckich (Adana University) i amerykańskich (UC Berkeley, Stanford University, St. John’s University, University of Illinois, San Francisco State University).

Uczestniczka i organizatorka licznych konferencji krajowych i zagranicznych, autorka licznych publikacji polskich i międzynarodowych. Recenzentka polskich i zagranicznych projektów i prac naukowych. Autorka raportu nt. sytuacji dzieci cudzoziemców w polskich szkołach. Członek Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, International Association for Special Education i International Association for Intercultural Education. Członek zespołów Pedagogiki Społecznej i Andragogiki oraz Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Wieloletni członek US I-SIG COSMOS-project. Przewodnicząca Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na WNS SGGW.

Wielokrotna stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Batorego. Pierwszy kierownik Międzykulturowego Centrum Adaptacji Zawodowej – jednego z pierwszych ośrodków kompleksowego doradztwa oraz społecznej integracji uchodźców i imigrantów w Polsce.

Zainteresowania naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. Główne obszary eksploracji: a) edukacja międzykulturowa (relacje międzykulturowe, kompetencje międzykulturowe, szkoła wielokulturowa); b) Wychowanie dla Pokoju (kształtowanie kultury pokoju, ludobójstwo i post-pamięć, mediacje w konfliktach międzykulturowych, społeczeństwa pokonfliktowe); c) pedagogika specjalna (tanatologia, rodzina inwalidzka, projektowanie systemów i oddziaływań rehabilitacyjnych, społeczna integracja osób niepełnosprawnych, edukacja inkluzywna, technologie asystujące), d) problematyka tożsamości człowieka i społeczeństwa w dobie ponowoczesnej e) pedagogika społeczna (szeroko rozumiana problematyka INNOŚCI oraz społecznej inkluzji/ekskluzji), f) migracje i społeczeństwa wielokulturowe (społeczności transnarodowe, środowiska polonijne i repatrianci, imigranci i uchodźcy, diaspory, getta etniczne, zbiorowości wielokulturowe), g) edukacja globalna.

Nagrody za działalność naukową i organizacyjną. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Claudia Gerbaud jako trenerka i referentka ds. kształcenia specjalizująca się w edukacji międzykulturowej i obywatelskiej przygotowała i przeprowadziła wiele wymian międzynarodowych skierowanych do młodzieży z mniejszymi możliwościami. Opracowała również nowy format szkoleń i wymian międzynarodowych dla organizatorów(-rek) projektów dla młodzieży. Zebrała obszerne doświadczenie w międzynarodowej pracy z młodzieżą i doskonale zna związane z nią aktualne zagadnienia i wyzwania.

Jako koordynatorka projektów w transfer e.V. zarządza we współpracy z kierownikiem projektu Adreasem Rosellen ogólnokrajową siecią „Forschung und Praxis im Dialog – Internationale Jugendarbeit“ (FDP). Od 1989 roku FDP wspiera interdyscyplinarną i wielopodmiotową wymianę między nauką i praktyką w obszarze pracy z młodzieżą, jak również mobilności dzieci i młodzieży. Innym ważnym celem FDP jest wspieranie polityki młodzieżowej w Niemczech i strukturalne wdrożenie międzynarodowej pracy z młodzieżą.
Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ekspert ds. innowacji (w tym wykorzystania metod design thinking w zarządzaniu procesem innowacyjnym), specjalista w zakresie analityki rynku, badań i ewaluacji. Uczestniczył w tworzeniu wielu programów badawczych, doradczych i szkoleniowych zarówno dla organizacji publicznych, społecznych, jak i dla biznesu. Aktualnie jest członkiem zarządu i dyrektorem programowym Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, w ramach której rozwija dwa przedsięwzięcia badawcze, szkoleniowe i wdrożeniowe. Jest także związany z Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Jana Pawła II, gdzie od kilku lat prowadzi kurs z zakresu modelowania biznesowego w e-gospodarce. Jego pasją jest praca z ludźmi nastawiona na rozwój – zarówno w pracy trenerskiej, analitycznej, czy jako osoba zarządzają kieruje się zasadą łączenia aktualnej wiedzy z praktyką, oraz tego, co wartościowe z tym, co potrzebne.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Swoje doświadczenia z działalności w biznesie przeniósł do sektora pozarządowego. Jest założycielem i obecnie prezesem Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych. W ramach działalności tej organizacji zrealizował wiele projektów, których celem było poszukiwanie nowych rozwiązań problemów społecznych, w tym przy wykorzystaniu nowych technologii. Wielokrotnie zaangażowany jako mentor w pracę grup projektowych tworzących nowe rozwiązania w ramach projektu MediaLab Innowacji Społecznej. Pomysłodawca i koordynator procesu wdrożenia serwisu naochotnika.pl – serwisu dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Obecnie pełni również rolę doradcy kluczowego w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Trener z ośmioletnim doświadczeniem w oświacie i sektorze pozarządowym. Prowadzi szkolenia z kształcenia kompetencji kluczowych oraz nowoczesnych technologii w edukacji dla rad pedagogicznych, procesy wspomagania oświaty oraz szkolenia dla doradców i doradczyń zawodowych. Specjalizuje się w tematyce zrównoważonego rozwoju, zmian klimatycznych, komunikacji międzykulturowej i edukacji globalnej. Koordynuje kampanię "Dni Uczenia Się Dorosłych" na Śląsku. Jako trener i facylitator współpracował między innymi z: Centrum Północ-Południe Rady Europy, Departamentem Kultury i Edukacji Komisji Europejskiej, Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE), Europejskim Forum Młodzieży (YFJ), Amnesty International, Caritas Polska, Fundacją Krzyżowa. Ukończył studia kulturoznawce na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Narodowym w Singapurze.
Absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Dyplomowana trenerka biznesu katowickiej Szkoły Trenerów MERITUM oraz rocznego stażu w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Niedawno ukończyła studia podyplomowe na kierunku Social Media&Content Marketing na AGH w Krakowie. Od 2009 roku związana z organizacjami pozarządowymi. Posiada bogate doświadczenie trenerskie w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz pozaformalnej edukacji dorosłych. Specjalizuje się w tematyce rozwoju osobistego, kompetencji miękkich, różnorodności, antydyskryminacji oraz zarządzaniu projektami i social media.
Od 5 lat pracuje jako kierowniczka referatu ‘Koordynacji’ w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, odpowiedzialna za koordynację i controlling projektów oraz strategię pracy programowej w Organizacji.
Rodowity Ślązak, pasjonat gotowania, teatru i żeglarstwa. Trener, coach, doradca, wykładowca, mentor trenerów. Prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Psychoedukacji. Właściciel autorskiej szkoły trenera Brain Up. Autor warsztatów rozwojowych wykorzystujących techniki parateatralne. Założyciel i lider kabaretu Pojutrze oraz teatru ulicznego Dialog. Współautor warsztatów teatru improwizacji dla trenerów. Prowokator i improwizator. Mistrz abstrakcyjnego, sarkastycznego humoru, podchwytliwych pytań i zagadek, kamiennej twarzy i mrugnięcia okiem.
Trenerka i facylitatorka, prowadzi szkolenia oraz moderuje spotkania głównie dla grup międzynarodowych, specjalizuje się w tematyce zarządzania konfliktami, dialogów i komunikacji budującej relacje. Współautorka www.competendo.net – serii podręczników i materiałów cyfrowych dla nauczycieli i trenerów działających na rzecz wzmacniania kluczowych kompetencji i aktywnego obywatelstwa. Długo mieszkała w Gruzji, gdzie zajmowała się m.in. odbudowywaniem pokoju po konflikcie. Następnie koordynowała programy wpółpracy polsko-ukraińsko-białoruskiej (MitOst e.V.) i polsko-gruzińskiej współpracy międzyrządowej (United Nations Development Programme), jak również programy wspierające przedsiębiorczość kobiet (Sieć Przedsiębiorczych Kobiet).
Najbardziej lubię gdy mówią na mnie „Demolka”. Tak nazywa mnie spora część moich znajomych. To moje morskie imię. Mama do dziś myśli, że jestem Kasia :) Kasia Gotlib
Większość tego co wiem o sobie, co myślę o świecie i co robię (również po zejściu z pokładu) zrodziło się na morzu. Można powiedzieć, że jestem wytworem morskiej piany, sztormów i kłopotów. „Co z Ciebie zrobiło morze - pokaże ląd” mówi porzekadło i mam nadzieję, że wystawiam temu ogromowi wody dobre referencje. Czym się zajmuję gdy stoję na brzegu i tęsknię za załogą? Szkolę. Najczęściej młodzież bo jest dobrym substytutem żywiołu :) Głównie w zakresie kompetencji fundamentalnych choć nie tylko. Wlicza się w to: nawiązywanie i pielęgnowanie relacji, budowania zaufania w grupie, komunikacja (w tym międzykulturowa oraz wyszukiwanie wąskich gardeł), rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie procesem zmiany, dobrze rozumiane przywództwo i inne. Wszystko zanurzone w radosnym nurcie experiental education w oparciu o gry kompetencyjne. Zajmuję się również myśleniem wizualnym. Rysuję biznes. Wizytówki, foldery, filmiki reklamowe, graphic recording- czyli zapis graficzny szkolenia czy wystąpienia. Najtrudniejsze jest w tym wszystkim rozpoznanie gdzie jest granica między przyjemnością a robotą. Czego i Tobie życzę. Do zobaczenia
Demolka (znana w niektórych kręgach jako Kasia Gotlib)

Organizatorzy i organizatorki

Sebastian Wehrsig jest praktykiem i facylitatorem w takich obszarach jak edukacja obywatelska, transformacja społeczno-ekologiczna i rozwój projektów. Od 12 lat towarzyszy grupom i projektom społeczeństwa obywatelskiego. W międzynarodowym NGO "MitOst" jest odpowiedzialny za działania na Kaukazie i Bałaknach, jak również za międzynarodowy program szkolenia prowadzących projekty. Sebastiana inspirują piesze wędrówki, wypady na snowboard, rozmowy z ludźmi i czas spedzony w otoczeniu natury.
Malwina Fendrych odpowiada za implementację i rozwój długoterminowej strategii PR w międzynarodowym NGO "MitOst" ramach programu "Theodor-Heuss-Kolleg". Ponadto koordynuje działania szeregu programów kształceniowych na Ukrainie, Mołdawii, Białorusi i w Polsce. Od 2017 roku pracuje jako moderatorka i facylitatorka w takich obszarach jak edukacja obywatelska, zarządzanie projektami i korzystanie z mediów. Po pracy przeistacza się w mola książkowego, który pasjonuje się metaforyzacją treści, sztuką jako źródłem komunikacji, muzyką eksperymentalną, jak również formami sztuki inspirowanymi naturą.
Absolwent prawa i administracji na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 ukończył Program Executive MBA prowadzony przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Zawodowe doświadczenie na menadżerskich stanowiskach zdobywał w biznesie (Kierownik ds. Sprzedaży, Marketingu i Back Office Manager w firmie Wendre), w międzynarodowej organizacji charytatywnej (Zarządzający Członek Zarządu Stowarzyszenia Joannici-Dzieło-Pomocy) a także szkolnictwie wyższym (Kanclerz Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim). Posiada kompetencje kierowania i budowania dużych, międzynarodowych zespołów, w tym doświadczenie współpracy z młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi. Od 2013 roku pracuje na stanowisku Zastępcy Kierownika Referatu Wspierania w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, gdzie odpowiada za współpracę przygraniczną, wymianę zawodową i partnerstwa komunalne. Prywatnie aktor amator, miłośnik windsurfingu i narciarstwa.
Koordynatorka projektów międzynarodowych w obszarze zrównoważonego rozwoju, partycypacji społecznej i edukacji na rzecz różnorodności. Organizatorka wydarzeń. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje horyzonty poszerzała podczas wymian międzynarodowych, studiując na uczelniach zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Hiszpanii. Odbyła staże w takich instytucjach jak Ambasada Stanów Zjednoczonych w RP, Elcano Royal Institute w Madrycie i Fundacja Heinricha Bölla w Warszawie. Od 2 lat związana z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, odpowiada zarówno za logistyczną organizację projektów, jak i ich merytoryczne przygotowanie.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję